Pravidla

Užíváním webu (eplayer.cz) uživatel výslovně souhlasí s následujícími pravidly, jejich užívání a s jejími zásadami ochrany osobních údajů (dále jen ,,zásady”) provozovaných eplayer.cz, Jan Hložek (zelvar@eplayer.cz) (dále jen Provozovatel). Pokud uživatel nesouhlasí, nechť neprodleně opustí tyto webové stránky, nevstupuje na ně a nepoužívá je.

Dále si vyhrazujeme právo provést v těchto pravidlech a zásadách kdykoliv jakékoliv změny. Zároveň však učiníme vše proto, abychom vás o této změně informovali.

Obecné pravidla a ustanovení

Uživatelé jsou oprávněni pod svým profilem zveřejnit vlastní fotografie, videa, či jiné audiovizuální materiály.

Uživatelé berou na vědomí, že v tomto případě nesmí zveřejněním audiovizuálních materiálů dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu EPLAYER, nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení.

Souhlasem s pravidly se zavazujete se nevkládat na fórum, do komentářů nebo na jiné části webu obsah, který by mohl zahrnovat:

 • Pornografii, či jiný nevhodný obsah
 • Rasistické či jinak nenávistné projevy
 • Jakoukoliv formu reklamy / spam
 • Obsah porušující autorská práva třetích osob, odkazy na něj nebo odkazy na stránky, které takový obsah šíří či podporují
 • Vulgarismy
 • Jakýkoliv jiný materiál, který by mohl porušovat platné zákony v naši zemi (Česká republika) či jiné mezinárodní právo.

Jakákoliv aktivita, která bude porušovat výše zmíněná pravidla může vést k okamžitému zamezení přístupu k dané službě.

Uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, za zveřejnění jakékoliv obsahu, které může porušovat tyto pravidla nebo platné zákony v České, Slovenské republice a kteréhokoliv z členských států Evropské unie.

Provozovatel webu EPLAYER nenese žádnou odpovědnost za chování veškerých uživatelů na portálu a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů). A to do doby, než budeme na tento obsah upozorněni, nebo než bude tento závadný obsah zpozorován provozovateli webu. V tomto případě pak máme povinnost obsah odstranit, nebo nevhodnou část smazat a to neprodleně nebo nejdéle do třiceti dnů od nahlášení.

Nevhodné příspěvky je možné nahlásit na email: nevhodnyobsah@eplayer.cz

Provozovatel webu má právo odstranit, upravit či jinak modifikovat příspěvky a aktivity uživatelů tak, jak uzná za vhodné, bude-li to požadovat za nutné.

Zásady zpracování osobních údajů

Respektujeme vaše právo na soukromí a jeho ochrana pro nás důležitá.

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou shromážděny dvěma způsoby. První, procházením webových stránek, způsobí vytvoření řady doprovodných lokálních souborů cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech vašeho internetového prohlížeče. První dvě cookies obsahují jen uživatelský identifikátor (dále "uživatelské-id") a anonymní identifikátor sezení (dále "session-id"), které je vám automaticky přiděleno. Další, které doplňují funkce webu, mohou a nemusí zahrnovat vaší současnou lokaci (pakliže jste tak webu povolili), nebo dokonce další informace, které je web potřebuje držet v paměti v průběhu jeho procházení.

Můžeme také vytvořit další cookies, které nepatří k našim webovým stránkám, ale tyto cookies jsou mimo rozsah tohoto dokumentu, který se zaobírá jen stránkami vytvořené pomocí našeho webu.

Druhá možnost jak můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, je odeslání těchto údajů přímo do naší databáze. Toto může být a není omezeno na: odeslání příspěvků a komentářů, registrace na webových stránkách (dále "váš účet") a odeslání příspěvků a komentářů po vaší registraci, když jste přihlášeni (dále "vaše aktivita").

Váš účet bude přinejmenším obsahovat jednoznačně identifikovatelné jméno, uživatelské heslo, používané při přihlašování do vašeho účtu a platnou e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje pro váš účet jsou chráněny zákony o ochraně osobních údajů a dat, které jsou platné v zemi, ve které sídlíme (Česká republika). Jakékoliv jiné informace požadované od webových stránek kromě vašeho uživatelského jména, vašeho hesla a vašeho e-mailu při registraci, můžeme zvolit jako povinné nebo dobrovolné / nepovinné. Ve všech případech dostanete možnost rozhodnout, zda-li tyto informace budou veřejně zobrazené a vyhledatelné.

S vytvořením vašeho účtu souhlasíte, že vám mohou být zasílány emaily webového serveru na vaší platnou emailovou adresu.

Jak dlouho uchováváme tyto data

Osobní údaje uchováváme ve svých databázích tak dlouho, jak je to nutné. Při dalším využití těchto dat nebo dat vedoucí k identifikaci osoby můžeme některá data anonymizovat, smazat nebo učinit jiné přiměřené kroky. Data i přes to mohou být dodatečně uchována v kopii zálohy dat serveru a to po přiměřeně dlouhou dobu.

Bezpečnost uložených dat na serveru

Dodržujeme odpovídající technická opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Bohužel však, žádný přenos po síti není plně zabezpečen a bez chyb.

Bezpečnost uložených hesel

Vaše hesla šifrujeme pomocí jednosměrného hashe, pro zajištění jeho bezpečnosti. A to pomocí šifrovacího algoritmu BCRYPT. Přesto však nedoporučujeme používat stejné heslo pro další internetové služby.

Doporučujeme heslo pečlivě uchovávat a v žádném případě toto heslo nikomu nesdělovat. Nikdo z provozovatelů webu po vás nikdy nebude požadovat sdělení tohoto hesla. V případě, že by došlo k zapomenutí hesla, lze využít funkci ,,Zapomenuté heslo” na stránce s přihlášením.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Protože dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva.

Jedná se o:

 • Právo na přístup, dle kterého máte právo na to vědět, zdali o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje, a případně získat k takovým osobním údajům přístup.

 • Právo na opravu, dle kterého máte právo požadovat bezodkladnou opravu či doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz, dle kterého můžete v jistých případech požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali.

 • Právo na námitku, dle kterého můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Na základě Vaší námitky přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abych ve zpracování pokračovali.

 • Právo na omezení zpracování, dle kterého můžete v určitých případech požadovat, aby po omezenou dobu nedocházelo ke zpracování konkrétních osobních údajů. Nad rámec výše uvedených práv máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů. A to zejména v případě, kdy se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím e-mailu gdpr@eplayer.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od přijetí. Vy výjimečných případech může dojít k prodloužení této lhůty, nicméně v takovém případě Vás budeme informovat.